ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรุ่งดารา กลั่นเรือง
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี