ชื่อ - นามสกุล :นางสาวลักษณ์พร เกตุคง
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี