ชื่อ - นามสกุล :นางมนชยา สิทธิโสภณ
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :ครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม