ชื่อ - นามสกุล :นางอุไรพร พลแก้ว
ตำแหน่ง :ครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม