ชื่อ - นามสกุล :นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์